Các giá trị nền tảng

Joy of Learning

1.

Học sâu

2.

Phát triển tư duy

3.

Tích hợp liên môn

4.

Học tập trải nghiệm

5.

Học tập phân hoá & phân ban