THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025:

  • Số lớp học: 2 lớp
  • Số học sinh: 60 học sinh

Thời gian tuyển sinh:

Từ tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 7 năm 2024 hoặc khi tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Các mốc ưu đãi khi nhập học sớm:

  • Đóng học phí trước ngày 03/02/2024: Miễn phí đăng ký và giảm 30% học phí công bố
  • Đóng học phí trước ngày 25/03/2024: Giảm 30% học phí công bố
  • Đóng học phí trước ngày 28/04/2024: Giảm 25% học phí công bố
  • Đóng học phí trước ngày 26/05/2024: Giảm 20% học phí công bố
TIN LIÊN QUAN