Các giá trị nền tảng

Joy of Learning

1.
Học sâu

Học sâu/ Học qua trải nghiệm thực tế, thực hành (Phân biệt với học nặng/học nhẹ; ứng dụng…

2.
Phát triển tư duy

3.
Tích hợp liên môn

4.

Học tập trải nghiệm

5.

Học tập phân hoá & phân ban