Phương pháp giảng dạy

Quan điểm nền tảng

  • Tôn trọng mỗi cá nhân và xây dựng khả năng tự định hướng.
  • Hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
  • Phát triển theo thuyết đa trí tuệ: phát huy tối đa tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân.
  • Phân hóa, cá nhân hóa việc học, đa dạng hóa các lộ trình học tập. o Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của học sinh trong việc học tập và thực hiện nhiệm vụ.

Cách thức triển khai

  • Học tập kiến tạo, Học qua hoạt động trải nghiệm
  • Tích hợp liên môn
  • Hoạt động chuyên đề, dự án
  • Đa dạng hóa môi trường học tập
  • Kết nối kiến thức và thực tế