CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

Học sinh đăng ký nhập học cấp Trung học phổ thông tại Trường SenTia trong năm học 2022-2023 đạt yêu cầu đầu vào theo tiêu chuẩn của Nhà trường sẽ được hưởng các gói ưu đãi phí và học phí với các điều kiện như sau:

Gói 1: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 06/03/2022.

 • Ưu đãi 35% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học phổ thông.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 2: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 03/04/2022.

 •  Ưu đãi 30% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học phổ thông.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 3: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 08/05/2022.

 • Ưu đãi 25% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học phổ thông.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 4: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 29/05/2022.

 • Ưu đãi 20% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học phổ thông.

Gói 5: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 19/06/2022.

 • Ưu đãi 15% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học phổ thông.

Gói 6: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House.

 • Ưu đãi 5% học phí thực đóng cho con thứ 2 và 10% cho con thứ 3 (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5, nếu có) cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

Gói 7: Ưu đãi học phí dành cho nhóm học sinh cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 • Ưu đãi 3% hoặc 4% hoặc 5% học phí thực đóng (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5 và gói 6, nếu có) cho năm học 2022-2023 đối với nhóm có 03 hoặc 04 hoặc 05 học sinh cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

Gói 8: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm.

 • Ưu đãi 5% trên số tiền học phí thực đóng (sau khi đã trừ học bổng, tất cả các ưu đãi, miễn, giảm học phí) khi đóng học phí cả năm.

* Lưu ý: Học sinh được cộng dồn chính sách học bổng & chính sách ưu đãi học phí.