CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

Gói 1:  Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2021-2022 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 05/02/2021.

 • Giảm 15% mức học phí công bố của năm học 2021-2022 cho năm học 2021-2022 và giảm 5% mức học phí công bố của những năm học tiếp theo ở cấp Tiểu học.

Gói 2:  Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2021-2022 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 19/03/2021.

 • Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2021-2022 cho năm học 2021-2022 và giảm 5% mức học phí công bố của những năm học tiếp theo ở cấp Tiểu học.

Gói 3:  Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2021-2022 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 16/4/2021.

 • Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2021-2022 cho năm học 2021-2022 và giảm 5% mức học phí công bố cho 02 năm học tiếp theo ở cấp Tiểu học.

Gói 4:  Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2021-2022 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 30/4/2021.

 • Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2021-2022 cho năm học 2021-2022.

Gói 5:  Ưu đãi học phí dành cho học sinh đã tốt nghiệp Koala House hoặc đang học       mầm non Koala House đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2021-2022.

 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.
 • Giảm 3% mức học phí công bố cho tất cả các năm học của cấp Tiểu học.
 • Giảm 50% phí dịch vụ xe buýt đón tại điểm trường Koala House cho tất cả các năm học của cấp Tiểu học.
 • Được phép cộng dồn Gói 5 và Gói 1 hoặc Gói 2 hoặc Gói 3 hoặc Gói 4.

Gói 6: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House.

 • Giảm 5% học phí phải đóng cho con thứ 2 và giảm 10% học phí phải đóng cho con thứ 3 (sau khi đã trừ các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4 và gói 5, nếu có) cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

Gói 7: Ưu đãi học phí dành cho nhóm học sinh cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 • Giảm 3% hoặc 4% hoặc 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4 và gói 5 và gói 6, nếu có) cho năm học 2021-2022 đối với nhóm có 03 hoặc 04 hoặc 05 học sinh cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

Gói 8: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm.

 • Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi, miễn, giảm học phí) khi đóng học phí cả năm.

Lưu ý:

 • Gói ưu đãi học phí 5,6,7,8 được phép cộng dồn với gói ưu đãi học phí 1 hoặc gói 2 hoặc gói 3 hoặc gói 4.
 • Lịch kiểm tra đầu vào: 13/03/2021; 27/03/2021; 11/04/2021; 24/04/2021; 16/05/2021.