Tổng quan chương trình

1. Mục tiêu: Giúp học sinh phát triển toàn diện, cân bằng về Học thuật – Kỹ năng – Nhân cách

2. Nội dung giảng dạy:

+ Chương trình Giáo dục Việt Nam

+ Chương trình Quốc tế

+ Chương trình Nghệ thuật – Thể chất – Kỹ năng – Ngoại khóa

 

3. Phương pháp giảng dạy

+ Quan điểm nền tảng

 • Tôn trọng mỗi cá nhân và xây dựng khả năng tự định hướng.
 • Hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
 • Phát triển theo thuyết đa trí tuệ: phát huy tối đa tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân.
 • Phân hóa, cá nhân hóa việc học, đa dạng hóa các lộ trình học tập.
 • Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của học sinh trong việc học tập và thực hiện nhiệm vụ.

+ Cách thức triển khai

 • Học tập kiến tạo
 • Học qua hoạt động trải nghiệm
 • Tích hợp liên môn
 • Hoạt động chuyên đề, dự án
 • Đa dạng hóa môi trường học tập
 • Kết nối kiến thức và thực tế