Chương trình Việt Nam

Chương trình Việt Nam cho cấp THCS SenTia được thiết kế theo mục tiêu và nội dung như sau:

Mục tiêu đầu ra:

  • Đáp ứng các yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục Việt Nam ở mức độ cao; Học sinh yêu thích việc học
  • Phát triển việc học – hiểu thực sự; Xây dựng và củng cố khả năng tự chủ và tự học
  • Phát triển tư duy cấp độ cao và kỹ năng mềm của học sinh: sự sáng tạo, tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm…. ► NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG

 

Nội dung giảng dạy:

  • Theo chuẩn Chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Cập nhật và điều chỉnh nội dung theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục mới
  • Bổ sung các hoạt động thực hành, trải nghiệm, kết nối với thực tế