Bài tập về nhà

Tại Trường SenTia, chúng tôi đặt ra nhiều loại hình bài tập về nhà khác nhau, nhưng tất cả các dạng bài tập này đều được thiết kế phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, khả năng và thời gian dành cho những hoạt động sau giờ học tại trường.

Mục đích của bài tập về nhà là để phát triển thói quen và thái độ học tập tích cực qua việc củng cố và hoàn thành các bài tập trên lớp, khám phá những ý tưởng mới (không phải bài mới) chuẩn bị cho ngày học tiếp theo (ví dụ tự nghiên cứu hay thu thập tài liệu).

Hình thành việc tự quản lí thời gian và rèn luyện tính tự kỉ luật của các em là trọng tâm của bài tập về nhà. Khoảng thời gian để hoàn thành bài tập về nhà không nên quá dài để học sinh có thể dành thời gian cho những những hoạt động yêu thích khác.